Skip to content

Productcategorieën

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 De site van Marktwinkel.nl fungeert enkel als een online platform zonder enige bemoeienis met het totstandkomen van overeenkomsten, de kwaliteit van het aangebodene, de juistheid van de aanbiedingen en de beschikkingsbevoegdheid van zowel de gebruiker alsook de koper.

1.2 Marktwinkel.nl is of zal op geen enkele wijze partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen de gebruiker en diens wederpartij.

1.3 Marktwinkel.nl zich zal inspannen om de producten adequaat weer te geven.

1.4 Bij gebruik van de website de intellectuele eigendomsrechten van Marktwinkel.nl en anderen, alsmede de wet en de goede zeden in het zakelijk rechtsverkeer dienen te worden gerespecteerd;

2 Gebruiksbeperkingen

2.1 Het is de gebruiker niet toegestaan de website van Marktwinkel.nl te gebruiken, anders dan conform het doel van de website.

2.2 De door de gebruiker gehanteerde advertentie(s) mag/mogen niet misleidend zijn.

2.3 De gebruiker zal zich onthouden van:

(2.3.1) gebruik van de website voor politieke doeleinden;

(2.3.2) het controleren, verzamelen of kopiëren van content op de website door gebruik van (een) robot, “bot”, spider, crawler, spyware, machine, apparaat, software, extractietool, of enig ander automatisch(e) apparaat, hulpprogramma of handmatig proces van welke aard dan ook;

(2.3.3) het framen of aanwenden van framingtechnieken met het oog op het gebruiken van een handelsmerk of andere bedrijfseigen informatie (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst of de layout van pagina’s);

(2.3.4) het gebruik van metatags of andere “verborgen tekst” waarin handelsmerken vermeld zijn;

(2.3.5) het ontplooien van activiteiten via of in verband met de website, die bedoeld zijn om minderjarige schade te berokkenen dan wel onwettig, aanstootgevend, onzedelijk, bedreigend, intimiderend of beledigend zijn, of welke inbreuk maken op een recht van een derde;

(2.3.6) het ontplooien van activiteiten die de toegang van een gebruiker tot de website belemmeren of het naar behoren kunnen gebruiken van de website in de weg staan. De gebruiker zal zich bij gebruik van de website niet voordoen als een andere (rechts)persoon.

(2.3.7) met betrekking tot informatie of content die gebruiker naar de website uploadt of op de website plaatst, verklaart en garandeert gebruiker jegens Marktwinkel.nl dat gebruiker gerechtigd en bevoegd is dit te doen zonder toestemming van derden dan wel deze toestemming te hebben verkregen;

(2.3.8) het uploaden naar of plaatsen op de website van:(a) content welke in strijd is met de overeenkomst, de wet en/of degoede zeden;(b) virussen of andere schadelijke componenten;2.4 Marktwinkel.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op de website geplaatst materiaal dat in strijd is met de overeenkomst, de wet of de goede zeden te verwijderen en de gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen.

3 Aansprakelijkheid

3.1 Marktwinkel.nl is niet aansprakelijk voor de diensten of tekortkomingen verricht door de provider waar de website van de opdrachtgever is gehost. De gebruiker dient zorg te dragen voor een goed gebruik van de site en de daaraan gerelateerde software en applicaties. De gebruiker verkrijgt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het ontwerp van de website. Deze licentie is niet overdraagbaar en is alleen van toepassing als de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ten opzichte van Marktwinkel.nl.

3.2 De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten, en gebruik van de website is voor eigen risico. Deze website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stilzwijgende garanties met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet inbreuk. Marktwinkel.nl geeft geen enkele garantie dat deze website aan de wensen van gebruiker voldoet of geschikt is voor het behalen van een bepaald resultaat, noch dat gebruik van deze website ononderbroken of foutvrij zal zijn, noch dat deze website of de server via welke deze website ter beschikking wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Ingeval gebruik van deze website of het materiaal op deze website noodzaakt tot het laten repareren of vervangen van eigendom, materiaal, apparatuur, data of andere componenten, is Marktwinkel.nl niet aansprakelijk voor de kosten daarvan. Marktwinkel.nl is niet aansprakelijk voor directe schade, bijkomende schade, gevolgschade, indirecte schade, of strafvergoeding boven de feitelijke geleden schade, voortvloeiende uit uw gebruik van deze website.

4 Vrijwaring

De gebruiker zal Marktwinkel.nl en de aan haar gelieerde (rechts-)personen vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle schaden, aansprakelijkheid, kosten en onkosten welke voortvloeien uit een vordering en/of gerechtelijke procedure als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van de website door de gebruiker.

5 Privacy en beveiligingsmaatregelen

Marktwinkel.nl heeft redelijke beveiligingsmaatregelen genomen om de aan ons ter beschikking gestelde gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Niettemin kan zij geen volledige beveiliging van gegevens garanderen.

6 Links

6.1 Er wordt aan gebruiker een beperkt, niet-exclusief, herroepbaar recht tot het creëren van hyperlinks naar de website verleend, mits:(a) de links uitsluitend verwijzen naar de homepage van de website,(b) de links uitsluitend bestaan uit tekst en geen afbeeldingen van handelmerken bevatten,(c) de links en daarmede verband houdende content op de site van de gebruiker niet de suggestie van afliatie met Marktwinkel.nl wekken en bij consumenten geen verwarring veroorzaken dienaangaande,(d) de links en daarmede verband houdende content op uw site geen verkeerd, misleidend, ongunstig of anderszins aanstootgevend beeld geven van Marktwinkel.nl.

6.2 De website kan links bevatten naar en vanaf sites van derden (“gelinkte sites”). Marktwinkel.nl heeft geen controle over de content van gelinkte sites, en Marktwinkel.nl is op geen enkele wijze gehouden gelinkte sites te controleren op juistheid. Marktwinkel.nl wijst alle aansprakelijkheid in verband daarmede af.

7 Advertenties en reclame

Marktwinkel.nl behoudt zich het recht voor overal op de website banners, advertenties, reclame en soortgelijke content te plaatsen.

8 Herzieningen van de website en de overeenkomst

Marktwinkel.nl mag wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen. Marktwinkel.nl mag tevens, geheel naar eigen goeddunken, deze overeenkomst herzien door het bijwerken of herzien van dit document, waarbij de herziene voorwaarden van kracht worden op de datum dat zij aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt. Door gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen gaat gebruiker akkoord met desbetreffende wijzigingen.

9 Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten van en met Marktwinkel.nl is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten met Marktwinkel.nl zullen bij uitsluiting worden berecht door de gerechtelijke instanties te ‘s-Hertogenbosch.

10 Scheidbaarheid

Ingeval een bepaling van deze overeenkomst om enigerlei reden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar mocht worden geacht, zal een dergelijke bepaling worden beschouwd als scheidbaar van de overige bepalingen van deze overeenkomst, en zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet laten.