Skip to content

Productcategorieën

Copyright

Marktwinkel is een platform

Marktwinkel is een platform waar iedereen kan zoeken naar het aanbod van de verschillende verkopende partijen. Marktwinkel is niet betrokken bij de eventuele transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Marktwinkel dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Marktwinkel probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Marktwinkel is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Marktwinkel (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend

Marktwinkel is geen veilingsite, maar een advertentiesite. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan twee maanden

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Marktwinkel advertentie. Marktwinkel heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Bibit, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Marktwinkel heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Marktwinkel

Marktwinkel promoot de Marktwinkel website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentiemateriaal bevatten. Marktwinkel kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van Marktwinkel of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Marktwinkel, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels van Marktwinkel

Marktwinkel behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Marktwinkel in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden of de Beleidsregels van Marktwinkel, onverminderd het recht van Marktwinkel om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Marktwinkel kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) zonder restitutie van het advertentietarief,
 • verwijdering van beoordeling(en),
 • schorsing van het account,
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden)

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

 • advertenties die in een verkeerde rubriek zijn geplaatst,
 • advertenties die dubbel zijn geplaatst,
 • advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden,
 • advertenties waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur,
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam).
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Marktwinkel bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via het Contactformulier.

Bindend advies

Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Marktwinkel zelf onderneemt om de aan Marktwinkel verschuldigde bedragen te ontvangen en/of een schadevergoeding of een bevel te verkrijgen met betrekking tot onrechtmatige verrichtingen op de website van Marktwinkel, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Marktwinkel een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten claimen tot een maximum van € 5.000,-.